سلام 

متاسفانه هنگتم ساخت این وبلاگ آدرس آن را approm گذاشتم در حالی که باید upprom می بود.

UPPROM = Upgrade processor mskf

وحالا درستش کردم.

آدرس:

upprom.blog.ir